Notícies

Últimes publicacions.

PRORROGADES LES MAGNITUDS EXCLOENTS DELS MÒDULS IRPF/IVA I S'ACTUALITZEN ELS VALORS CADASTRALS D'IMMOBLES PEL 2018

26/01/2018 El Reial decret-llei 20/2017 de mesures tributàries amplia a 2018 l'aplicació de determinades magnituds, la superació de les quals implica l'exclusió del mètode d'estimació objectiva de rendiments per determinades activitats econòmiques (que van ser introduïdes inicialment solament per 2016 i 2017) i també fixa els coeficients d'actualització dels valors cadastrals pel 2018info@octoedro.com

Des del gener del 2018 s'eleven les quanties exemptes de l'IRPF dels vals menjador i de les beques per estudi

17/01/2018 Des de l’01-01-2018 la quantia exempta en l'IRPF de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador, tals com els vals-menjador o xecs-restaurant, s'eleva a 11 € diaris (abans 9 €), i també s'eleva l'import exempt de les beques públiques i les concedides per entitats beneficiàries del mecenatge per cursar estudis, que passa a ser de 6.000 € (abans 3.000 €). Aquesta quantia s'eleva a 18.000 € (abans 15.000 €) quan la dotació econòmica compensi despeses de transport i d'allotjament per a la realització d'estudis reglats, fins al nivell de màster inclòs o equivalent (abans fins al 2n cicle universitari). info@octoedro.com

PUC DEDUIR EN L'IRPF LES DESPESES DEL VEHICLE SENT AUTÒNOM?

03/01/2018 Excepte algunes excepcions, per deduir en l'IRPF les despeses relacionades amb l'adquisició i l'ús del vehicle (amortització, reparacions, carburant, impost de matriculació, assegurances, aparcaments, etc.), cal que el vehicle s'utilitzi de forma exclusiva en l'activitat empresarial o professional (no serà suficient que l'ús particular sigui accessori o irrellevant).info@octoedro.com

EXISTEIX LIMITACIÓ EN L'EMBARGAMENT PER PART D'HISENDA EN ELS INGRESSOS DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DELS AUTÒNOMS?

04/12/2017 Els límits de la possibilitat d’embargament establerts en la Llei d’enjudiciament civil (LEC) establerts per a sous i pensions s'apliquen també als ingressos d'activitats professionals i mercantils autònomes, sense que es requereixi el requisit afegit que aquestes activitats es realitzin amb les característiques pròpies de la figura del treballador autònom econòmicament depenent (TRADE).info@octoedro.com

EL 30 DE NOVEMBRE FINALITZA EL TERMINI PER DECLARAR LES OPERACIONS VINCULADES I LES OPERACIONS AMB PARADISOS FISCALS

22/11/2017 Li recordem que el termini de presentació del nou model 232 (declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals) per als períodes impositius que es van iniciar en el 2016 i van finalitzar abans del 31 de desembre de 2016, és el comprès entre l'1 i el 30 de novembre de 2017. Els subjectes passius de l'impost sobre societats han d'informar de les operacions vinculades realitzades amb una mateixa entitat que en conjunt superin els 250.000 euros, de les considerades “específiques” amb un import conjunt superior a 100.000 euros (vendes d'immobles, de participacions, etc.), i les del mateix tipus i mètode de valoració realitzades amb la mateixa entitat que en conjunt superin el 50% de la xifra de negocis.info@octoedro.com

QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE EL DOMICILI FISCAL I EL SOCIAL?

16/10/2017 La Llei general tributària estableix que el domicili fiscal és el lloc de localització de l'obligat tributari en les seves relacions amb l'administració tributària. Per a les persones físiques, és el lloc on tinguin la seva residència habitual. No obstant això, per a les persones físiques que desenvolupin principalment activitats econòmiques (empresaris i professionals), l'administració tributària podrà considerar com a domicili fiscal el lloc on estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció de les activitats desenvolupades.info@octoedro.com

NOUS TERMINIS DE DECLARACIONS INFORMATIVES

09/10/2017 Hisenda té previst l'avançament (des del febrer al gener) dels terminis per presentar determinades declaracions informatives, com els models 184 (comunitats de béns i altres entitats en règim d'atribució) i 347 (d'operacions amb tercers que superin anualment els 3.005 euros), i que serà aplicable per primera vegada per a les declaracions anuals corresponents a 2017, que es presenten el 2018.

SI UN SOCI ES PLANTEJA CONDONAR EL DEUTE QUE TÉ L'EMPRESA AQUEST FET TÉ LA CONSIDERACIÓ D'INGRÉS PER A LA SOCIETAT?

02/10/2017 La condonació per part del soci del deute que té l'empresa amb ell, tindrà la consideració de més fons propis per a la societat, en la proporció que correspongui al percentatge de participació que aquest soci ostenta en l'entitat, i, per la part restant, la consideració d'ingrés de l'exercici, el qual formarà part de la base imposable del període impositiu en què es dugui a terme la condonació, tributant en l'impost sobre societats.

ÉS POSSIBLE DEDUIR L'IVA ABANS DE L'INICI DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL?

26/09/2017 L'IVA suportat en la compra de béns o serveis durant la “fase preparatòria” d'un negoci (és a dir, amb anterioritat a l'inici de l'activitat) és deduïble. Per a això, n'hi ha prou amb demostrar que, en incórrer en aquestes despeses, es tenia la intenció d'iniciar una activitat que donava dret a deduir l'IVA suportat. Hisenda ha d'acceptar la deducció de l'IVA suportat, àdhuc en el cas que l'activitat no s'iniciï mai.

¿HEU COMUNICAT A HISENDA LES VARIACIONS DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)?

19/09/2017 Les empreses obligades al pagament de l’IAE per no estar-ne exemptes han de comunicar a Hisenda les variacions en els elements tributaris que configuren l'impost (superfície, potència elèctrica instal·lada, nombre de vehicles per a les activitats de transport, empleats, etc.). Serà necessari comunicar els canvis en el termini d'un mes a comptar des de la data en la qual es va produir la circumstància que va motivar la variació. Els canvis tindran efecte per al següent exercici. S'ha de tenir en compte que les oscil·lacions en més o en menys no superiors al 20% dels elements tributaris no es consideren variacions i per tant no alteren l'import de les quotes.

Butlletí de notícies

Vols rebre més informació? Apunta't al nostre Newsletter EnviarSegueix-nos a: